YÖNETİM   |   TÜZÜK   |   YÖNETİM KURULU KARARLARI   |   ETİK KURALLAR   |   ÜYELERİMİZ   |   DUYURULAR   |   BASINDA TÜMGED   |   LİNKLER   |   ÜYELİK İÇİN   |   İLETİŞİM   |   ANASAYFA
Duyuru Seçiniz :


 

Özel Sektörde olduğu kadar kamu sektörü müşterisi de gittikçe artan  bir şekilde güvenlik hizmetlerinde kalite ile ilgili talepte bulunmaktadır.

 ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ İÇİN ETİK VE DAVRANIŞ KURALI

 

  • I. Niçin sektörel etik kurallar?

 

 

Özel Sektörde olduğu kadar kamu sektörü müşterisi de gittikçe artan  bir şekilde güvenlik hizmetlerinde kalite ile ilgili talepte bulunmaktadır. Teknolojik gelişmeler gittikçe daha da karmaşık hale gelmektedir.

Diğer yandan çoğu zaman çeşitli tehlikeler ile karşılaşmakta olan özel güvenlik çalışanları, her tür amatörlükten arınmalıdır. Artık Özel güvenlik her gün daha çok profesyonel olmayı gerektirmektedir.

 

Malların ve kişilerin korunması ile ilgili artan güvenlik talebi demokratik kurallar ve vatandaşların hukukunun korunması ile sıkı sıkıya uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede, sektör, kamu düzenlemeler ve kişisel özgürlüklerin her hangi bir sınırlama olmaksızın bir arada kullanılabilmesi için, toplum için daha emin-güvenli bir ortamın oluşturulmasına  katkıda bulunabilir.

 

Yasal düzenlemeler bazen yetersiz kalabilir ve sektörün ihtiyacı olan profesyonelliğin sağlanması konusunda  boşluklar oluşabilir.

 

Sosyal diyalog çalışmaları çerçevesinde Sektörde yer alan STK lar, şirketler ve şahıslar, gönüllü uygulama temelinde, tüm sektörün yararına olmak kaydıyla, uyumlu çalışmaya yönelik kurallar geliştirmek ve  bir çerçeve oluşturmak üzere  bu çalışmayı  yapmalıdır

 

Bu şekilde, sektördeki tüm faaliyetlerin profesyonelce yürütülmesi mümkün olabilecektir. Böylelikle; şirketler, ücretliler, müşteriler ve toplumun bütün kesimleri için amaçlanan ortak yararı sağlayacak davranışlar kendiliğinden ön plana çıkacak ve bir oto kontrol zemini oluşacaktır. 

 

 

 

  • II. Bu davranış kuralı nasıl tasarlandı ?

 

Bu davranış kuralı, sektördeki STK lar, şirketler ve çalışanlarının tümü için birlikte tavsiye edilmiş olan bir dizi kural yeniden belirler.

 

Bu düzenlemeler, Özel Güvenlik Sektörü için  asgari profesyonellik ve kalite düzeyinin oluşturulabilmesi, özel güvenlik mesleğinin saygın bir iş kolu haline gelebilmesi maksadıyla; temel teşkil edecek bazı bakış  açılarını yapısal bir şekilde  sıralar.

Bu düzenlemeler ancak, STK' larının, şirket yöneticilerinin, ücretlilerin sahiplenmeleri, yaşatmak için tüm çabayı sarf etmeleri ve bunun sürekli olarak arkasında olacaklarını taahhüt etmeleri ile, başarılı olabilir.

 

  • III İlkeler

 

1.Sektöre uygulanacak yasal düzenlemelere saygı gösterilmesi

 

Özel güvenlik şirketlerinin kurulması ve faaliyet göstermeleri katı düzenlemelerle yürütülmektedir. Bu şirketlerin yöneticileri bu yasal düzenlemelere harfi harfine ve ruhuna uygun olarak uygulamaya özen gösterirler. Bu çerçevede, tüm girişimlerinde ücretliler, müşteriler (kamu-özel) ve yetkili kamu otoritelerine karşı açıklık ve saydamlığın kanıtını göstereceklerdir.

 

Ulusal yasal düzenlemelerin yeterli olamadığı durumlarda, uygun düzenlemeler geliştirilmesinin sağlanması   kuruluşların sorumluları, ücretliler ve onların temsilcilerinin sorumluğuna aittir..

 

Sektörün her bir aktörü, statüleri ne olursa olsun, yürürlükte bulunan düzenlemelere saygı ve iyileştirilmesine katkıda bulunmayı daimi bir amaç edinmelidir.

 

2.Şirkette uygulamaya konan sistem ve yöntemlerin saydamlığı

 

Hizmet Şirketleri ve Eğitim Kurumları mümkün olduğu ölçüde, iç yapılanmaları ve  örgütlemeleri saydam olmalı ve aynı şekilde  ilgili taraflara karşı ayrımcı olmayan bir şekilde uygulamalar yapmaya özen göstermelidir.

 

Aynı şekilde çalışanlar da , Şirket düzeyinde yapılan sözleşmeler çerçevesinde uygulamaya konan saydam  iç sistem ve yöntemlere  uymalıdırlar.

 

 

3.İzinler ve yetkiler

 

Sektörde aktif olarak faaliyet gösteren veya sektöre girmek isteyen şirket, personel için yürürlükte bulunan ulusal yasal düzenlemelerde öngörülen koşulları yerine getirmek zorundadır.

 

Özel güvenlik sektöründeki meslek dernekleri tüm üyelerinin bu zorunluluğu yerine getirmelerini sağlamalıdır.

 

 

4.Personel seçimi  ve işe alma

 

Personelin seçim ve işe alınması özel güvenlik şirketleri için önemlidir. Gerçekten, özel güvenlik hizmetlerinin nitelik ve değeri ,bu hizmetleri sağlayan ücretlilerin kabiliyet ve niteliklerinden son derece etkilenir.

 

Bu durumda, yeni çalışan adaylarının, profesyonel niteliklerini değerlendirmeye imkan verecek objektif kriterler esasına göre seçilmesi özellikle önem arz eder. Adayların ahlaki değerlerinin dikkate alınması aynı derecede önemlidir. Bu nedenle, işe alma esnasında şirket çalışanının ,onu  bir profesyonel özel güvenlik elemanı yapacak tüm temel yeteneklere sahip olduğundan emin olmalıdır.

 

Bununla beraber, özel hayatın korunmasındaki yasaya saygı açısından özel güvenlik alanında çalışacak kişinin adli geçmişinin kontrolü konusunda sıkı kurallar belirleme ve bunlara uymanın bir öncelik oluşturacağını değerlendirir ve bu konuda kamu otoritesinin aktif bir şekilde müdahalesi ve etkili yöntemler uygulamasını talep eder.

 

5. Profesyonel/Mesleki Eğitim

 

Şirket profesyonel ve mesleki eğitime büyük önem verir.

 

Temel Eğitim:

Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve çalışma izinleri için esas teşkil eden eğitimler alınmış olmalıdır.

Yeni işe alınanlara,  işinde gerekli olan yeterliliği kazandırmaya imkan  verecek ve görevini başarıyla yapmasını sağlayacak düzeyde bir eğitim vermelidir.

 

 

Uzmanlık Eğitimi:

 

Şirket, ayrıca, özel bir hizmet yapmak üzere görevlendireceği elemanlarını, yasal düzenlemelerin gerektirdiği eğitimi almalarını sağlayacaktır.

Bu tür bir düzenleme ve kuralın olmaması halinde de, şirket en azından, personelin  en kısa zamanda uygun bir eğitim almasını sağlamalıdır.

 

Sürekli Eğitim:

 

Hızla gelişen yeni teknolojilerin kullanımı personelin sürekli eğitim görmesini gerekli kılar.

 

Şirketler ,elemanlarının profesyonel yeterlik ve kariyer geliştirmelerine yönelik çift amaçlı hizmet içi/bilgi tazelemek üzere eğitim imkanları sunmaya gayret etmelidir.

 

Tüm özel güvenlik elemanları, tüm profesyonel meslek yaşantıları boyunca eğitime devam etmenin öneminin bilincini edinmelidir.

 

 Kariyer Eğitimi:

 

Yasal düzenlemeler ile, çalışanların mesleki gelişim adımlarını oluşturacak  uygulamalar başlatılmalıdır. Böyle bir düzenleme yapılmamış olsa bile şirketler bu bilinçle hareket etmeli ve nitelikleri yeterli standartlara ulaşamayan çalışanlara sorumluluk vermemelidir.

 

Çalışanlarda ise bu bilinçlenme, sadece şirketleri tarafından sağlanacak eğitim imkanları ile sınırlı kalmamalı, aynı zamanda yetkili eğitim kurumları tarafından verilmekte  olan diğer programları da kapsayacak şekilde artmalıdır.

 

 

 

 

6. Şirketteki sosyal ilişkiler

 

Sosyal diyalogun tüm özel güvenlik şirketlerinde profesyonelleşmeyi geliştirecek-iyileştirecek önemli bir kilit unsur olduğuna inanıyoruz.

 

Şirketler ve çalışanlarda, sosyal diyalog yapıları oluşturmak ve/veya  iyileştirmek ve her bir tarafın ihtiyaç ve kaygılarını daha iyi değerlendirmek amacıyla da bunların geliştirilmesini sağlayacağız.

 

Böyle bir diyalog, şirket düzeyinde ve şirketleri temsil eden STK ların karşılıklı olarak tanınması sayesinde uygulanmaya konulmalıdır.

 

 

7.Çalışma saatleri

 

Özel güvenlik hizmetlerinde insan faktörünün temel rolü nedeniyle, iyi iş koşulları sektörün ve çalışanlarının gelişiminde çok önemli bir unsurdur.

 

Özel güvenlik şirketleri yürürlükte olan yasal ve sözleşmelerdeki iş koşulları hükümlerinin tümünün lafzı ve ruhuna uygun davranmayı taahhüt ederler.

 

Mesleğin daha çekici kılınması, istikrar, personelin huzur ve refahı ile  hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla, şirket düzeyinde iş koşularının belirlenmesi ve iyileştirilmesi sürekli bir çalışma haline getirilecektir

 

8. Ücret ve gelirler

 

Kaliteli bir iş veya çalışma, o oranda ücretlendirilmelidir

 

Ayrıca, reel düzeydeki bir ücretin belirlenmesi, sektörün profesyonelleşmesine katkıda bulunur, sektörün olgunlaşmasına yol açar ve elemanların çalışmalarının gerektiği gibi değerlendirilmesine imkan verir.

 

Gerçek ve doğru bir ücret düzeyinin oluşturulması rekabet riskini azaltır, verimliliği artırır ve hizmetlerde üst düzey bir kalite sağlar.

 

Taraflar, işe bağlılık ve saygınlık kazandıracak ve  rekabet edilebilirliği sağlayacak ücret düzeyinin belirlenmesi konusunda objektif ve profesyonelce davranacaklardır.

 

9.Sağlık ve İş Yeri Emniyet

 

Özel güvenlik görevlerinin bazılarının yerine getirilmesinde mesleki riskler söz konusudur. Mesleki risklerin önlenmesini sağlamak amacıyla, özel güvenlik çalışanları için  sağlık ve iş yeri emniyeti konusundaki asgari tedbirler, sektördeki tüm şirketler  tarafından eksiksiz alınmalıdır.

 

Bu kurallar, çalışanların sağlık ve iş yeri emniyetlerini sağlayacak düzeyde, ilgili sosyal taraflar ve yetkili otoritelerle görüşülerek düzenli olarak sağlanmalıdır.

 

 

10. Fırsat/Şans eşitliği ve ayrıcalıklı davranmama

 

Demokratik, objektif ve dayanışma anlayışı gelişmiş bir sektör oluşturulmalıdır.

 

Hangi konumda olursa olsun sosyal taraflar da şans yada fırsat eşitliğini artıran ve her türlü ayrıcalıkla mücadele de sorumluluklarını yerine getiren bir anlayış içerisinde olacaktır.

 

     Özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren şirketler, ayrımcılık yapmama ilkelerini uygulayacaklardır. Etnik kökeni, sosyal menşei, derisinin rengi, üye olduğu STK, cinsiyeti, dini-politik düşüncesi, uyruğu, cinsel tercihi veya tüm ayırt edici nitelikleri ne olursa olsun her ücretlinin iş ortamındaki tam  bütünlüğünü garanti ederler.    

 

11.İş Örgütlenmesi

 

Bir taraftan iş güvenliği ve  özel hayatın kalitesi ve diğer taraftan müşterinin talep ve istekleri,  iki gereklilik arasında doğru bir denge kurulmalıdır

 

Şirket düzeyinde, ilgili taraflar; bir taraftan profesyonelleşme, sektörün teknolojik gelişimi, hizmetlerin kalitesi ve müşteri memnuniyetini sağlamak, diğer taraftan çalışanların  yaşam ve iş  koşulları, gelişim ve iş güvenliği ,aylık asgari düzenli bir gelir,eğitim düzeylerini artırıcı ve mesleki riskleri önleyici sistemleri geliştirme yönünden, sürekli gelişmeye  imkan sağlayacak iyileştirici çözümler arayacaklardır.

 

Çalışma süreleri, fazla mesai, gece ve hafta sonu çalışma saatleri gibi konular ile profesyonel yaşam ile ücretlilerin özel yaşamlarını en iyi bir şekilde dengeleyecek değerlendirmeleri de yapacaklardır.

 

12.Müşteriler ile ilişkiler

 

Özel güvenlik hizmetlerini satın alanların çoğunluğu hizmet kalitesi, çalışma koşulları, personel eğitimi, şirketin ünü açısından en az kaygısı olduğu şirketleri tercih etmektedir.

Bu durum, bazı şirketleri kural dışı  ve tasvip edilmeyen bir rekabet ve yasa dışı ve profesyonel olmayan uygulamalara sevk edebilir.

 

O zaman, kamu veya özel müşterilerin en iyi kalite-ücret temeli üzerinde seçim yapmaya ikna edilmesi, özel güvenlik şirketlerinin, STK ların ve üyelerinin sorumluluğundadır.

Özel güvenlik şirketleri ayrıca, çalışanlarına hizmet satın alanların, iyi iş koşullarını, iş yerinde huzur-refahı sağlamasını, çalışanlara fırsat eşitliğine özen göstermesini ve ayrımcılık yapmamasını gözetir.

 

13.Genel Kolluk ile ilişkileri

 

Özel güvenlik faaliyetlerinin tümü  ulusal yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmelidir.

 

Genel Kolluk ile iyi bir iletişim ve açık fikirli ve yapıcı bir işbirliği geliştirmek, STK lar, şirketler ve ilgili ücretlilerin sorumluğundadır.

 

Her şirket yöneticisi gibi ücretliler de aldıkları/edindikleri bilgilerin gizliliğine riayet ederler.

 

14.Özel güvenlik sektörünün diğer şirketleri ile ilişki

 

Özel güvenlik sektöründeki şirketler;

  • - Pazarda/piyasada yasal ve ahlaki rekabet kurallarına göre hareket etmeyi,
  • - Bir diğer şirket yada çalışan hakkında olumsuz kampanya yapmamayı
  • - Satış fiyatlarında damping uygulaması yapmamayı
  • - Vergi ve sosyal sigorta primlerini zamanında yatırmayı
  • - Çalışanlarının özlük haklarını eksiksiz ödemeyi

Taahhüt ederler.

 

 

  • IV. Davranış Kuralının uygulamaya konulması ve takibi

 

Bu kuralların somut olarak uygulamaya konulmasında her şirketin ve sosyal partnerlerinin oynayacağı önemli bir rolü olduğu kabul edilmiştir.

 

Tarafların tümü, bu  ilkelerin günlük uygulamalara yansıtılması konusunun takipçisidirler, bu düzenlemelerin mümkün olduğu en iyi ölçüde uygulanması açısından ellerinden geleni yapacaklardır.

 

Sektörde faaliyet gösteren STK ları başta olmak üzere herkes, kendi sosyal diyalogları çerçevesinde bu kuralların uygulanması takip edeceklerini  taahhüt eder.